Βυζαντινός και Δυτικός Κόσμος

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αντιπαραθέσεις και αλληλεπιδράσεις
από τον ενδέκατο έως τον δέκατο πέμπτο αιώνα

Siege
Σκηνές από την επίσκεψη του Ουρβανού Β΄ στη Γαλλία σε μικρογραφία γαλλικού χειρογράφου του 12ου αι. (Παρίσι, Εθνική Βιβλιοθήκη).

Ελληνικό Αλφάβητο

Λατινικό Αλφάβητο